Hjem - Lions Søllerød

Menu

Historie

60 ÅR MED LØVER I SØLLERØD

Download slideshow med scener fra klubben gennem 60 år


Artikel fra Søllerødbogen 2008:
(Historisk-topografisk selskab for Søllerødegnen, Rudersdal Museer)
 

50 ÅR MED LØVER I SØLLERØD

Af John Rose-Hansen
Nærværende artikel er blevet til i anledning af Lions Club Søllerøds 50 års jubilæum i 2007. Forfatteren var siden 1986 og indtil sin død i 2015 medlem af Lions Club Søllerød, hvor han var formand for klubbens internationale hjælpearbejde og Public Relations. Han var uddannet geolog og i over 40 år ansat ved Københavns Universitet. Hans erfaring vedr. internationale forhold erhvervede han bl.a. fra ophold som gæsteforsker i mange lande (1). [ (X) henviser til Noter sidst i artiklen]


LIONS CLUB

Lions Club International

Lions Club Søllerød (LC Søllerød) er medlem af den verdensomspændende humanitære hjælpeorganisation Lions Club International, der blev stiftet i USA i 1917. Med sine 1.4 millioner medlemmer fordelt på 47.000 klubber i 193 lande er Lions Club International
Verdens største private hjælpeorganisation (2). Organisationen er upolitisk. I klubregi kan man drøfte alle samfundsforhold undtagen religiøse.
Lions Club er ikke en loge. Den består af mennesker, der har et overskud til at yde en hjælpende hånd til medmennesker, der ikke befinder sig på livets solside. Medlemmerne kommer fra alle samfundslag og betaler gennem kontingentet alle omkostninger ved klubsamvær og administration. Herved sikrer man, at klubbens indtægter fra de mange pengeskabende aktiviteter anvendes til at hjælpe trængende mennesker. Hver krone, der gives til Lions, går således til de humanitære projekter. Selvom Lions Club er en international organisation, vælger den enkelte klub selv sine arbejdsfelter indenfor de fælles sociale og humanitære indsatsområder.

Lions Club Danmark

Lions Club kom til Danmark i 1950. I dag tæller organisationen ca. 7100 danske medlemmer fordelt på 315 klubber. Danmark er opdelt i fire distrikter. LC Søllerød hører til distrikt 106D (nordlige Sjælland, Færøerne og Grønland), der arealmæssigt er verdens største.

Lions Club Søllerød er stiftet (Chartret) den 27. april 1957. Klubben har således haft 50 års jubilæum i april 2007 og er dermed en af Danmarks ældste og samtidigt største danske Lionsklubber (3) . I begyndelsen havde klubben medlemmer i både Søllerød og Virum. Allerede i 1968 havde klubben vokset sig så stor, at man vedtog at udskille LC Virum som en selvstændig klub med stiftelsesdato den 14. Maj 1968.


Stiftelsen af Lions Club Søllerød-Virum fejredes med en fest på Rudersdal Kro
lørdag den 27. april 1957. I overensstemmelse med Lions principper dækkede billetprisen på 27,50 kr pr. deltager alle udgifter til festen.


Lions Club Internationale officielle anerkendelse af LC Søllerød-Virums indtræden i organisationen. Lions Club Virum blev 4. maj 1968 udskilt som selvstændig klub. Lions Club Virum fejrer således sit 40 års jubilæum som selvstændig klub i 2008.

Oprettelsen af Lions Club Søllerød-Virum

I et håndskrevet referat af 10. januar 1957 skriver redaktør af Søllerød Tidende J. Helweg-Møller, at han af distriktssekretær, landsretssagfører Jørgen Berthelsen (4) og Lions Clubs distrikts-guvernør (5), direktør Sv. Klitgaard var blevet opfordret til at indkalde til et møde på Rudersdal Kro den 10. januar 1957 med henblik på at undersøge muligheden for dannelsen af Lions Club Søllerød-Virum. I mødet deltog foruden J. Helweg-Møller, Jørgen Bertelsen og Sv. Klitgaard en række borgere fra Søllerød og Virum, samt Mogens Munck fra Lions Club København, der er moderklub for LC Søllerød-Virum. Efter at Klitgaard havde fortalt om baggrunden for Lions, og de enkelte mødedeltagere havde præsenteret sig, blev de tilstedeværende enige om at starte klubben LC Søllerød-Virum.

Stiftende generalforsamling 17. januar 1957

Allerede ugen efter det første indledende møde, den 17. januar, afholdtes stiftende generalforsamling. Det var atter Rudersdal Kro, der var rammen om begivenhederne, som fandt sted under medvirken af distriktsguvernøren og kgl. hofjuvelerer Ove Dragsted fra LC København. Man valgte en bestyrelse med J. Helweg-Møller som præsident, P.R. Hedetoft som sekretær og J. Sumborg som kasserer. Det besluttedes, at klubmøderne skulle holdes den 4. torsdag i måneden kl. 20.00 på Rudersdal Kro. Årskontingentet blev fastsat til 120 kr. For bedre at lære hinanden at kende vedtog man at indlede foredragsrækken på de kommende møder med, at klubbens medlemmer præsenterede sig i såkaldte ego foredrag. Der blev fra mødet sendt en anmodning til Lions Club International i USA om at få klubben godkendt, og charterdagen blev fastsat til den 27. april 1957. På charterdagen den 27. april 1957 afholdtes en stor fest for Lionsmedlemmer og Lionesser (medlemmernes koner). Med specielt indbudte deltog i alt 61 personer. Af de indbudte kan nævnes distriktsguvernør S. Klitgaard, præsident fra moderklubben LC København, K. Nørgaard, præsidenten for Rotary Søllerød, J. L. Schmidt og gildemester fra Skt. Georg-gilderne Erling Paludan, der senere blev og fortsat er medlem af LC Søllerød (6).

De første klubmøder

Møderne fandt hurtigt den form, vi kender i dag. Man begyndte med spisning efterfulgt af et foredrag og planlægning af igangværende og kommende aktiviteter. Klubben lagde fra starten vægt på at få inspirerende foredrag, der gav medlemmerne indsigt i, hvad der rørte sig i samfundet. I efteråret 1957 og foråret 1958 var klubbens foredragsholdere bl.a. forsvarsminister Poul Hansen, der talte om NATO, ingeniør Poul Damgaard, der talte om "Teosofi". En tidligere direktør for FN's amerikanske afdeling, var også indbudt til at fortælle om FNs betydning for freden.

Frands Fridberg

I sommeren 1957 optog klubben en ung grosserer Frands Fridberg som nyt medlem. Frands Fridberg skulle vise sig at få meget stor betydning for klubbens arbejde mange år frem i tiden, ligesom han blev en fremtrædende politisk figur i Søllerød Kommune (7).


Frands Fridberg (1919-2005) var ved siden af sit politiske engagement en utrættelig ildsjæl og udfarende kraft i Lions Club Søllerød lige til sin død. Opførelsen af Lions Park Søllerød var hans ide.

Samtidig fik klubben et andet nyt medlem Edvin A. Bracher. Denne stiftede sammen med sin hustru i 1976 Kamma og Edv. Brachers legat. Legatet er iflg. fundatsen underlagt LC Søllerøds bestyrelse, dog med den særlige bestemmelse, at legatets midler skal anvendes til støtte for værdigt trængende beboere i Lions Park Søllerød. Dette formål opfyldes bl.a. ved, at midlerne benyttes til opkøb af boligindskud i Lions Park.

Velgørenhedsarrangementer

LC Søllerød begyndte allerede inden klubbens officielle godkendelse at afholde velgørenhedsarrangementer. Den 9. marts 1957 deltog klubben i Statsradiofoniens Ungarnshjælp ved at holde offentlige fjernsynsforestillinger, hvor enhver for en billetpris på 5 kr. kunne overvære det store TV-show, som satte nationen på den anden ende (8). Lokale handlende havde doneret gaver, som blev bortloddet. I alt blev der til Ungarnshjælpen indsendt 2173,07 kr.

I efteråret 1957 iværksattes kampagnen "fjernsyn for fjernsyn", et lotteri, der skulle skaffe midler til indkøb af to fjernsyn til alderdomshjemmene Hegnsgården i Søllerød og Solgården i Virum. Der blev trykt 6000 lodsedler med 80 gevinster. Ikke alle arrangementer lykkedes lige godt, og kampagnen gav et underskud på 700 kr., som man på generalforsamlingen den 22. maj 1958 vedtog at dække ved at sælge uafhentede gevinster og pålægge medlemmerne et midlertidigt tillægs-kontingent. Alderdomshjemmene fik naturligvis deres fjernsyn.

Arrangementer uden for klubben

Selvom den første tid var præget af arbejdet med at etablere klubben og forberede velgørenhedsarrangementer, deltog mange medlemmer allerede fra starten i fælles Lions aktiviteter. Præsidenten påtog sig således allerede i stiftelsesåret jobbet som redaktør af Lions Danmarks blad "The Lion". Bladet var en vigtig del af bestræbelserne på at styrke Lions klubberne i Danmark og tiltrække flere medlemmer.

LIONS PARK SØLLERØD

Initiativet 1961

En af de første og den allerstørste enkeltbedrift for LC Søllerød-Virum blev opførelsen af Lions Park i Gl. Holte. Tanken om en selvejende institution for ældre Søllerød-borgere skabt af en Lions klub blev fostret i 1961. Historien bag forløbet fortæller Frands Fridberg i 1996:

"Ideen til Lions Park blev født en sen sommeraften i 1961 i min bil. Sammen med daværende socialinspektør Carl Hansen var jeg på hjem fra et møde i Gentofte, hvor det bl.a. blev fremført, at medens Danmarks befolkning frem til århundredeskiftet ville stige med 27%, ville antallet af ældre over 65 år stige med 100%. Vi var begge klar over, at der i Søllerød kommune var behov for et moderne ældrekollektiv med mindre lejligheder og fælles faciliteter som en god restaurant og festsal. Der fandtes mange ældre mennesker i store villaer eller lejligheder, som de ikke havde kræfter til at holde. Man skulle bevare privatlivets fred, men samtidig ikke opgive det sociale samvær, som man nu engang var vant til og gerne ville beholde på en eller anden måde.


Lions Park Søllerød 2006. I baggrunden Buskehøjbebyggelsen langs Lendemosevej.
Foto Rudersdal Museer, Mothsgården.

Vi var begge medlemmer af Lions Club Søllerød-Virum, og det var derfor naturligt, at det var Klubben, der tog initiativet til et sådant byggeri. Man rettede henvendelse til kommunen om sagen, der fik en positiv modtagelse af daværende borgmester Erik Øigaard.
Den selvejende institution Lions Park blev stiftet den 20. februar 1963. Søllerød kommune fik arrangeret, at arkitekt Suensons store grund mellem Egebækvej, Mariehøjvej og Lendemosevej blev stillet vederlagsfrit til rådighed for byggeriet af et ældrekollektiv og et plejehjem, og at de nødvendige garantier kom på plads, så byggeriet kunne begynde (9).
"

Lions Park Søllerød er projekteret af arkitekterne M.A.A. Peter Hvidt, og O. Mølgaard-Nielsen og Ingeniørfirmaet O.H. Brødsgaard.

Finansieringen

Boligafdelingen var finansieret ved optagelse af kreditforeningslån, der var garanteret af Søllerød kommune for 85 % vedkommende. De sidste 15% skulle udgøres af lejlighedsindskud, som betales af beboerne eller af Lions Club Søllerøds boligfond med de til denne knyttede legater. Lions Club Vedbæk har senere stiftet en boligfond med samme formål. Plejeafdelingen og dennes andel af kollektivet finansieres ligeledes med kreditforeningslån, men her garanterede Søllerød Kommune 94% af anskaffelsessummen. De resterende 6% blev betalt af kommunen. Lions Park Søllerød har indgået overenskomst med Søllerød Kommune vedrørende driften af plejeafdelingen. Der er ikke længere lån garanteret af kommunen, og indskuddenes betydning er bortfaldet, idet vi nu administrerer efter lejeloven. Indskud er afløst af 3 mdr. forudbetalt leje.

Lions Club og Lions Park Søllerød

Ved flaghejsningen den 9. august 1965, hvor Vedbækgarden spillede, indmurede borgmester Erik Øigaard, LC Søllerøds præsident H. Eriksen og initiativtager til byggeriet Frands Fridberg de tre grundsten.


Grundstensdokumentet til kollektivhuset "Lions Park". Grundstensnedlæggelsen fandt sted den 9. august 1965.

Lions Park Søllerød blev færdigbygget i det følgende år, og plejeafdelingen kunne tages i brug den 1. august 1966. De øvrige blokke blev udlejet efterhånden, som de stod færdige. I foråret 1967 kunne man melde projektet færdigt og fuldt udlejet.
Kollektiv-bebyggelsens målgruppe er "Unge friske ældre medborgere, der flytter ind, medens de har ressourcer i behold." Man skaber sig nye netværk som sammen med mulighederne for pleje og omsorg kan sikre den fortsatte livskvalitet. Derfor kendetegner nøgleord som tryghed og næstekærlighed dette center og dets beboere.

Efter at LC Søllerød-Virum havde vist, at det var muligt at bygge et selvejende kollektiv, har flere Lionsklubber fulgt ideen op, LC Birkerød og LC Hillerød med opførelse af Lions Park Birkerød og Lions Park Hillerød. Lions Park Søllerød var fra grundlæggelsen et synligt flagskib for klubbens arbejde og placering i lokalsamfundet. Klubmøderne blev henlagt til Lions Parks lokaler, og klubben fik et fremragende samarbejde med institutionen. Foreningen støtter Lions Park Søllerød med 1/3 af indtægterne fra sine aktiviteter og afholder bl.a. en årlig sommerudflugt og en Lucia fest for Parkens beboere. I en længere årrække stod klubben desuden for lørdagsunderholdninger i festsalen, der omfattede foredrag, filmforevisninger og musikalsk underholdning.

Lions Parks bestyrelse

Den selvejende institution Lions Park Søllerød fik fra starten en bestyrelse på 5 medlemmer med 2 repræsentanter fra LC Søllerød og 3 fra Søllerød (nu Rudersdal) kommunalbestyrelse. Beboerforeningen havde observatørstatus. I 1993 blev der foretaget en vedtægtsændring, hvorefter bestyrelsen blev udvidet til 7 medlemmer fordelt med 3 medlemmer af Lionsklubberne (i øjeblikket fordelt med 2 til LC Søllerød og 1 til LC Hørsholm-Vedbæk), to medlemmer fra beboerforeningen samt tre fra Søllerød Kommune. Siden 1993 har Lions Club Søllerød haft formandskabet i bestyrelsen.
Lions Park Søllerød er i dag et velfungerende ældrekollektiv med 127 lejligheder. Til komplekset er knyttet et plejehjem med 42 pladser, en restaurant samt en plejecentral, der varetager hjemmehjælp og hjemmepleje for kollektivbebyggelsens beboere. Administrationen af Lions Parks fire dele sker under ét efter overenskomst med Rudersdal Kommune.

I forbindelse med byggeriet af Lions Park Søllerød oprettede klubben en boligfond, som kunne opkøbe lejligheder og stille disse til rådighed for ældre beboere, som derved slap for at betale lejlighedsindskud. Gennem årene har fonden øget antallet af legatboliger og ejer i dag over halvdelen af boligindskuddene. For at skaffe penge til boligopkøb og udføre humanitære opgaver var der behov for store indtægter. Hertil blev der fostret store ideer. Et af de største indtægtsgivende arrangementer man har givet sig i kast med, var Furesø-festivalen i 1964.


FURESØ-FESTIVALEN.

Ideen med festivalen var gennem en folkefest for hele familien at skaffe midler til at finansiere indkøb af indskudsbeviser i Lions Park. Festivalen foregik ved Jægerhuset ved Furesøen. Det var en meget stor opgave for klubben, som krævede meget lang forberedelse og en stor indsats med deltagelse af flere af kommunens ungdoms- og idrætsorganisationer heriblandt Holte Roklub og Yachtklubben Furesøen. Festivalen blev økonomisk støttet af Søllerød Tidende med 10.500 kr. der indkom ved salg af annoncer. Hertil kom naturalier fra de handlende i området til salg i boderne.

Et omfattende program

Omfanget af Furesø-festivalen kan ses af et brev af 17. august 1964 fra Politimester Beck fra Lyngby politi. Politimesteren giver her sin tilladelse til afholdelsen af festivalen og opregner det omfattende program:

"...at Vedbækgarden kl. 15.00 marcherer fra Søllerød Rådhus ad Dronninggårds Allé til festpladsen, at der på festpladsen vil blive opvisning af Hjemmeværnet, politihundeopvisning, koncert og på Furesøen opvisning af kajakroere og grønlændermik på en søtribune, at der på pladsen vil blive opstillet skydebaner med luftbøsser og pile, fiskedam, æbleskivebod, is- og pølsebod, bod med salg af hamburgers, et farvespil og tre lykkehjul, at der kl. 21.30 afbrændes fyrværkeri på de yderste broer ud for sejlklubbens havn, og at festen slutter kl. 22.00. Det er en betingelse, at skydebanen indrettes på en sådan måde, at den ikke frembyder fare for omgivelserne, at der kun bliver spillet om varer eller spillemærker, som kun kan anvendes på pladsen, at evt. højtalere dæmpes, så omboende ikke kan forulempes ved deres brug, at pladsens afspærring etableres således, at der sikres fri passage for kørsel til og fra sygehjemmet Næsseslottet, at der etableres en redningsstation med båd og redningspersonale ved Jægerhusets anløbsbro, at der efter aftale med politiet i Holte stilles et passende antal parkeringsvagter til rådighed til bistand ved parkering, at pladsen renses og rydeliggøres forsvarligt efter festens afslutning, og at de krav, der fra Søllerød kommunalbestyrelse evt. ville blive stillet med hensyn til evt. skade på offentlig ejendom, imødekommes".

Søllerød Kommune påtog sig senere at foretage oprydningen, og klubben opgav salget af hamburgers for ikke at konkurrere med Jægerhuset..

Søllerød Tidende om festivalen

Om festivalens afholdelse kunne man i Søllerød Tidende den 26. august 1964 læse følgende: "FURESØ-FESTIVAL - EN SUCCES, DER BØR GENTAGES."


Furesøfestivalens program 1965, hvor arrangementet strakte sig over 2 dage i august og omfattede bl.a. Danmarksmesterskaber i Vandski, pigtrådskoncert (The Juveniles) og ildregatta på Furesøen ved Jægerhuset.

Omkring 10.000 mennesker gæstede lørdag Lions Club, Søllerød-Virums store velgørenhedsarrangement ved Jægerhuset. Lad det være sagt med samme: Lions Club Søllerød-Virum, havde stor succes på sin Furesø Festival ved Jægerhuset. Omkring 10.000 lokale og udenbys gæster strømmede i timerne fra 15 til 22 gennem tælleapparaterne og deltog med iver og åben pengepung i de mange fornøjelser, som man fra Lions side havde stablet på benene.

Ved synet af de mange mennesker, der var forsamlet under aftenens højdepunkt, ildregattaen og festfyrværkeriet, kom vi Gladsaxes borgmester Erhard Jacobsens ord i hu: "Der sker aldrig noget i Søllerød Kommune." Hvis denne sætning ikke før er blevet dementeret, så blev den det i hvert fald i lørdags. Og når der nu "endelig" sker noget herude, hvorfor skulle man så ikke gøre Furesø-festivalen til et årligt tilbagevendende arrangement. Vi tror, mange vil være stemt for ideen, mon ikke også Lions Klub?
"

Gentagelse og afslutning

Som det fremgik af overstående, var det et stort arrangement, måske også båret af tidens optimistiske ånd, alt så lysere ud, borte var "spare- og rationerings-halvtredserne" - "de glade tressere" var ved at blive indvarslede. Mennesker længtes efter de store visioner, friheden og det at have råd til at støtte.

Furesø-festivalen blev gentaget i 1965, denne gang endda over to dage. Ved den lejlighed fandt man det imidlertid nødvendigt at udsætte festivalen en uge til weekenden 21.-22. august. TV gyseren "Spøgelset i Louvre", som på den tid lagde alle landets gader øde, ønskede man ikke at konkurrere med. Til gengæld satte DSB ekstratog ind fra København og Civilforsvaret dirigerede trafikken, der brød sammen. Alle skulle til denne nordsjællandske begivenhed, der efter den tids normer også udviklede sig til at blive en rigtig mediebegivenhed.

Efter to år blev arbejdet dog for uoverskueligt, og klubben nedlagde festivalen. Succes'en havde været for stor, men Lions Club Søllerød-Virum var blevet landskendt. Overskuddet fra Furesø-festivalen blev i 1964 18.200 kr. og i 1965 21.300 kr. eller i alt næsten 40.000 kr. Til sammenligning var årslønnen for en ufaglært arbejder på den tid ca. 14.000 kr./år.

Klubben bliver delt

Lions Club Søllerød-Virum optog mange nye medlemmer i 1960'erne og udvidede sine aktiviteter kraftigt. I 1968 var klubben blevet så stor, at man blev enige om, at udskille LC Virum som en selvstændig Lionsklub.

Den 4. maj 1968 fik LC Virum sit charter med LC Søllerød som moderklub. De løver, der ønskede det, flyttede med over til den nye klub. Tre medlemmer med bopæl i Virum blev i LC Søllerød, som siden er blevet moderklub for LC Birkerød og LC Hillerød. I forbindelse med LC Søllerøds 40 års jubilæum tog klubben initiativ til oprettelse af en kvindeklub LC Søllerød, Mølleaa (10).


LIONS-ARRANGEMENTER I 1970-ERNE.

Gallaaftener 1969-75

Blandt de store pengeskabende arrangementer, som LC Søllerød fortsatte med at gennemføre, bør nævnes en række store gallaaftener på Hotel Marina i Vedbæk. Gallaaftenerne blev afholdt sammen med LC Vedbæk og LC Virum i samarbejde med udenlandske ambassader.
Den 30. maj 1969 afholdtes Marokkansk Galla Night på hotel Marina i Vedbæk sammen med LC Vedbæk.


Programmet til "Marokkansk Galla Nigth" 1970. I serien af Gallaaftener på Hotel Marina i Vedbæk hørte de Marokkanske aftener til blandt de mere eksotiske. Der blev afholdt Marokkansk aften både i 1969 og 1970, i begge tilfælde til fordel for Lionsklubbernes boligfond for enlige mødre.

Festen blev arrangeret i samarbejde med Den Kongelige Marokkanske Ambassade i Danmark. Den marokkanske ambassadør, hans excellence Abderrahmane El Kouhen var protektor. Der blev serveret marokkansk mad: Lharera, turbot, mechoui, shalada del houi og afsluttet med moca og underholdning. Sejr Volmer Sørensen var konferencier. Indtægten på 13.511 kr., der stammede fra forsalg af programmer med indlagt lodseddel, entre og lotteri, blev delt mellem de to klubbers boligfonde. En række lokale firmaer donerede gevinsterne til lotteriet og ydede anden økonomisk støtte. Arrangementet blev gentaget den 29. maj 1970 i samarbejde med LC Virum.

Desuden arrangeredes i 1970 Østrigsk festaften i samarbejde med Den Østrigske Ambassade, i 1972 British Festival Night i samarbejde med den Britiske Ambassade og i 1973 Japansk Festival Night, hvor Den Japanske Ambassadør Hiroshi Hitomi var protektor. Ved det japanske arrangement, der ligesom de øvrige afholdtes på Hotel Marina i Vedbæk, serveredes en japansk menu. Etta Cameron var aftenens stjernesolist og Claus Walther var konferencier. Underholdningen bestod af bl.a. mavedans, modeshow, opvisning i karate. Endelig afholdt man den 28. februar 1975 Amerikansk Galla Night på Hotel Marina under protektion af den amerikanske ambassadør Philip Crowe. Konferencier Ulrik Ravnsbøl.

ARRANGEMENTER I 1980'ERNE

Frimærker og koncerter

Fantasien og spændvidden i klubbens aktiviteter kan belyses ved et par eksempler fra 1980'erne. I flere år modtog klubben brugte kuverter (i alt ca. 5 tons) fra radioens "Morgennisser" og Statsskattedirektoratet. Beboerne i Lions Park Søllerøds fysioterapi og klubmedlemmer klippede frimærkerne af kuverterne. Salget gav en betydelig indtægt. Leveringen af frimærker fra Statsskatteinspektoratet blev imidlertid indstillet efter et års tid, da inspektoratet blev nervøs for, at der kunne snige sig personfølsomme skatteoplysninger ind mellem mærkerne inden leveringen. Indsamling og salg af brugte frimærker er dog stadig en del af Lions Søllerøds aktiviteter.


Der klippes frimærker i Lions Parks fysioterapi. Foto: Irving 4.11.1987

En anden type arrangementer er repræsenteret ved koncert-arrangementet "Up with People", som blev afholdt på Rudegaard Stadion den 25. november 1987.

Up with People består af ca. 75 unge mennesker fra mange lande, der rejser rundt i Verden for ved sang at udbrede kendskabet til forskellige kulturer. De unge mennesker er privat indkvarteret under deres turneer. Koncerten blev gennemført i samarbejde med LC Vedbæk og Rotary Søllerød.

Løvebusserne

Som sædvanlig havde løverne et klart mål med arrangementet. LC Søllerøds del af overskuddet fra "Up with people"-arrangementet blev startkapital til den første handicapbus, som Lions Club Søllerød i 1987 forærede Lions Park Søllerød.


Lions Club overdrager i 1987 den første løvebil til Lions Park Søllerød. Klubbens præsident
Willy Falck Olsen (med manuskript) blev i forbindelse med overdragelsen kørt i sæbekassebil fra Holte Rådhus til Lions Park. I baggrunden ses Lions Parks mangeårige direktør KirstenDahl Sørensen og overlæge Engel Møller, LC Vedbæk (med hånden på bilen).Foto: Lions Club Søllerød.

"Løvebussen" er en minibus med handicapvenlig indretning, herunder lift som giver medarbejderne mulighed for at transportere beboerne til aktiviteter som indkøbsture, udflugter i naturen og museumsbesøg. Deltagerne betaler et beløb til dækning af transport og eventuel forplejning.
Da denne bus i 2006 var udslidt efter 19 års intensiv brug fik Lions Park en ny handicapbus. Løvebus 2 blev delvis finansieret af reklamer. Lions Club Søllerød betalte 100.000 kr. til indretningen af bussen.


STADIG BRØL I LØVERNE.

Loppemarked og Julemarked

I dag er klubbens største indtægtsgivende aktiviteter Lions Club Søllerøds store loppemarked og LC Søllerøds Familiejulemarked.


Tilstrømningen er stor, når Lions Club Søllerød holder loppemarked i Lions Park i Gl. Holte.
Det gælder om at komme først til de gode tilbud. Foto: Lions Club Søllerød.

"Lions Club Søllerøds Gigant loppemarked" begyndte i 1966 som "Lions store sommerfest", der blev holdt sammen med LC Vedbæk på det gamle gasværk på Øverødvej i Holte. Ud over et kæmpe loppemarked var der tombolaer, lykkehjul og meget mere. Overskuddet gik dengang til lejligheder for enlige mødre. Senere blev loppemarkedet flyttet til Havartigården, inden det i 1985 blev placeret på Lions Park Søllerød, hvor det siden har været en populær årlig tilbagevendende begivenhed den 2. weekend i september.

"Lions Søllerøds Familiejulemarked", der begyndte i 1990erne som et Lions Park Søllerød Julemarked, og senere blev til et samarbejde mellem Lions Park Søllerød, LC Søllerød og LC Søllerød, Mølleaa. Lions Club Søllerøds Familie-julemarked afholdes hvert år på Lions Park Søllerød den 1. lørdag i december.

Indsamling af ting til loppemarkedet, brugte frimærker og flasker finder sted løbende i kælderen ved Lions Park Søllerøds parkeringsplads. Ting til loppemarkedet modtages af vagterne hver lørdag kl. 10-12.

Kiosken i Lions Park Søllerød

I mange år sikrede kiosken i Lions Park Søllerød ikke mindst de bevægelseshandicappede beboere mulighed for indkøb af dagligvarer. I 2004 måtte man imidlertid erkende, at det ikke længere kunne svare sig, fordi lønomkostningerne ikke stod i forhold til omsætningen. LC Søllerød besluttede derfor sammen med LC Søllerød, Mølleaa at drive kiosken videre med frivillig arbejdskraft, så indkøbsmulighederne kunne bibeholdes uden prisstigninger, som ville bringe dem ud af takt med den lokale handels priser. De herved opnåede besparelser tilfalder klubbernes aktivitetskonti, hvorfra støtten til Lions Park Søllerød finansieres.


Bag-etiketten til den særlige Lions vin, som blev til i samarbejde med Holte Vinlager i 2001. Overskuddet ved salget gik til Lions Clubs kamp mod blindhed.

Fælles Lions projekter

For at skaffe penge til Lions Club Internationals verdensomspændende kampagne "Lions kamp mod blindhed i verden" påbegyndte klubben i perioden 2001-2003 et samarbejde med Holte Vinlager om salget af en Lions-vin, hvor bag-etiketten fortalte om klubbens aktiviteter. Det blev årets julegave for mange privatpersoner og firmaer i 2002 og 2003. Salget af vinen gav ca. 35.000 kr., der udgjorde klubbens bidrag til kampagnen som på Verdensplan indbragte 1,4 milliarder kr. Lions-vinen sælges stadig, og andre Lionsklubber har senere fulgt idéen op.

De indsamlede penge er blevet anvendt til hundredtusinder af øjenoperationer, forebyggende arbejde, øjenklinikker, hospitaler og uddannelse af personale overalt i verden. Lions gennemfører derfor i perioden 2003-2008 en ny indsamlingskampagne, hvortil LC Søllerød har sendt 55.000 kr. Beløbet stammer alt overvejende fra salget af et VISIONSMALERI doneret til klubben af kunstneren Vibeke Vesta.


Firmaet Unomedicals direktør Kim Andersen afslører "Visionsmaleriet" som er skænket af
kunstneren Vibeke Vesta til Lions kamp mod blindhed og købt af Unomedical. LC Søllerød
har i mange år modtaget betydelige mængder medicinsk udstyr fra Unomedical, som
klubben først og fremmest har sendt til Nepal. Foto: Lions Club Søllerød.

Maleriet, der symboliserer kampagnen, er købt af medicinfirmaet UNIMEDICAL og hænger nu i firmaets forhal på Birkerød Kongevej 2, Birkerød.

Lions har desuden i årenes løb bl.a. ydet støtte til Mødrehjælpen, til K&H fonden (Lions Katastrofe og Hjælpefond), til kampen mod Narko og til den danske deltagelse ved Handicap Olympiaden (Paralympics). Et særligt tiltag som ligger Lionsklubberne meget på sinde er ungdomsudveksling. Gennem sine kontakter med andre Lionsklubber overalt i verden finansieres og organiseres studieophold for udenlandske studerende (11).

Lionsprisen.

En del af Lionsklubbernes indsamlede midler tilfalder Lionsprisen, hvis formål er at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art. Projekter som kan fremme levevilkårene for danske borgere. Der er siden 1988 uddelt fra 250.000 kr. til 500.000 kr. om året. Som eksempler på modtagere kan nævnes: Landsforeningen "Sind", Julemærkehjemmene til hjælp for 500 syge og svage børn, Livslinjen og Reden, Danske hospitalsklovne og Ungdomshuset Qaqortoq i Grønland, Mødrehjælpen og Dansk Blindesamfund, samt Foreningen Vida til ferieophold for kræftsyge børn og deres familier.(12).

Lokal støtte - Ældreprisen

Ud over støtten til nationale og internationale projekter har LC Søllerød gennem årene støttet en bred vifte af lokale tiltag. Klubben har f.eks. støttet unge og ældre borgere i spejderarbejdet, idrætsorganisationerne, ferieophold for vanskeligt stillede familier, indsatsen for sindslidende, for spastisk lammede og til fremme af integration, ligesom man har uddelt julekurve.


Med sin ældrepris ønsker Lions Club Søllerød hvert år at hædre en af lokalsamfundets ildsjæle. Her overrækker lokaludvalgsformanden Poul O. Schertiger og Lionspræsident Finn Bjørn Larsen i 1998 prisen til Søllerødborgeren Kirsten Weicher. Foto: Lions Club Søllerød.

Hvert år uddeler klubben en "Lions Ældrepris", der gives til en person, der har ydet en ekstraordinær indsats til fremme af de almene livsvilkår for Søllerødborgere i den tredje alder, for enkeltpersoner i særlige trangs-situationer, for fællesskaber eller for kommunens ældre i bred almindelighed. Prisen består af et træ, der plantes på et af modtageren valgt sted samt 75 kr. pr medlem af LC Søllerød. Den første modtager af Ældreprisen var Lions Park Søllerød, som fik overdraget et Magnolietræ, der stadig står i Parken (13).

UD OVER GRÆNSERNE.

Det internationale arbejde

Lions Club Søllerød har tidligt satset stort på det internationale arbejde. Projekterne gennemføres alt overvejende som et samarbejde mellem Lionsklubber i forskellige lande. Herved har man sikkerhed for, at donationerne når frem, og at de udnyttes mest effektivt. Repræsentanter for klubben aflægger jævnligt besøg på modtagestederne for at drøfte igangværende projekter og fremtidige indsatsområder.

Lions Free Clinic Nepal.

Det internationale arbejde tog sit udgangspunkt i et medlems besøg i Nepal og Sri Lanka i 1987, hvor der etableredes kontakt med lokale Lionsklubber.


Lionsklubbernes gratis lægeklinik i Nepal fotograferet i 1996, mens den var under udvidelse. Foto Lions Club Søllerød.

Det første håndgribelige resultat blev nået i 1991, hvor LC Søllerød takket være en bevilling fra JL-Fondet (J Lauritzen fondet) kunne støtte omdannelsen af LC Bishal Bazars primitive lægekonsultationsrum, som var en del af klublokalet i Kathmandu, Nepal, til Lions Free Clinic. Klinikken er siden blevet udbygget, og en øjenklinik er tilføjet, så der nu findes et lægecenter - også hertil er opnået fondsstøtte.


Lions Club Søllerød støtter bl.a. den gratis ambulancetjeneste, som drives af den lokale Lionsklub i Nepal. Til venstre ses Bharat Lal Shrestha, klubben kontaktperson i Nepal siden 1991, til højre artiklens forfatter.

Til lægecentret er knyttet 24 timers ambulancetjeneste, en ny ambulance blev betalt af LCIF, Lions Clubs International Foundation.

Nordisk Kvadrille

For at kunne løse større opgaver dannedes i 1992 "Nordisk Kvadrille", en sammenslutning mellem Lions klubber i Søllerød kommunes tre nordiske venskabsbyer Ystad, Haugesund og Ekenäs med LC Søllerød (14).

Det første "Nordisk Kvadrilles" projekt var at støtte "fredslejre" for unge irske katolikker og protestanter. Konflikten mellem protestanter og katolikker i Irland var voldsom, og projektet skulle give grobund for en øget forståelse mellem parterne ved at bringe de yngre generationer på talefod.

I samvirke med Lions i Hørsholm hjalp LC Søllerød i den turbulente Solidarnosc-periode i 1980'erne et hospital i Wloszowa i Polen med udstyr. Udover hjælpen til hospitalet var to sygeplejersker og en læge på efteruddannelseskursus i Danmark. Under opholdet boede de hos medlemmer af klubben. Man har desuden støttet projekter i Østeuropa med naturalier som hospitalsudstyr, hospitalssenge, skolemøbler, computere og tøj. Det er fortrinsvis projekter i de baltiske lande, som er blevet støttet på denne måde. I 1993 sendte klubben dog to containere til Zimbabwe med skrivemaskiner, symaskiner, værktøj, briller og tøj til et fattigt ungdomshjem med tilknyttet uddannelsessted.

Plantage, skoler, og lægecentre i Nepal

Klubbens største projekt til dato er "Rudrabari Forest Management Project" i Nepal, der er startet som et "Nordisk Kvadrille" projekt. Projektet drejer sig om omdannelsen af en 5 hektar stor stenørken i det nordøstlige Nepal til en stor frugtbar plantage med bl.a. bananer, mangotræer og lægeurter. I tilknytning hertil blev der for 25.000 kr. opført en skole til 100 elever.


"Rudrabari Forest Management Project". Skiltet fortæller, at her sponserer Lions Club Søllerød og øvrige medlemmer af Lions samarbejdet "Nordisk Kvadrille" et plantageprogram. Som altid er det et hjælp-til-selvhjælp projekt, som gennemføres af lokal arbejdskraft. Til højre ses projektets leder, de andre personer er gartnere. Foto Lions Club Søllerød.

Senere er der opført et uddannelsescenter for unge kvinder, hvor de lærer at væve og sy. De unge kvinder bor på centret under uddannelsen og er senere i stand til at påbegynde egen virksomhed. Til disse projekter opnåedes støtte fra flere private fonde og fra Danida. Klubben støtter desuden et lille uddannelsescenter for kvinder i Nordindien, Lakshmi Ashram ved at sponsorere en ung piges uddannelse der.

Løveunger i Sri Lanka

I Sri Lanka har LC Søllerød siden 1991 koordineret et stort antal fadderskaber, hvoraf klubben selv har seks "Løveunger". Disse fattige børn og unge fra baglandet bag turistområderne får mulighed for at gennemføre en skoleuddannelse og efterfølgende en videregående uddannelse. 173 børn og unge har hidtil nydt godt af fadderskaberne. Flere er blevet læger og ingeniører.

Tsunamien i 2005 forårsagede store ødelæggelser på børnenes hjem, og efterfølgende blev der bygget nye huse til "Løveungerne" som erstatning for dem, der blev ødelagt. Husene blev finansieret gennem den af klubben oprettede "The Danish Tsunami Relief Fund". LC Søllerød har desuden koordineret et fælles Lionsprojekt, hvor lokalsamfundet er støttet med bygningen af fiskerbåde.

Mikrolån

I forbindelse med klubbens 50 års jubilæum oprettedes mikrolåne-banker i Nepal og Sri Lanka. Mikrolån var en helt ny type Lionsprojekt, som man håbede ville blive taget op af flere klubber med faste kontakter i udviklingslandene. Dette er i høj grad blevet tilfældet.

Formålet er, at fattige mennesker, fortrinsvis kvinder, skal kunne få rentefrie lån på få hundrede kroner til start af en mindre virksomhed, som kan give dem mulighed for at forbedre familiens økonomi. Lånene skal tilbagebetales inden for 2-3 år, og ordningen har været en stor succes. Det er en form for hjælp til selvhjælp, som giver modtageren et øget selvværd og ansvarlighed. Klubben har foreløbig afsat 50.000 kr. til formålet; heraf er halvdelen givet af JL-Fondet. Mikrolånene uddeles af Lionsklubberne LC Bishal Bazar i Kathmandu, Nepal og LC Hikkaduwa i Sri Lanka. Overordnet styres projektet af en komite bestående af repræsentanter fra klubberne i Nepal og Sri Lanka samt Lions Club Søllerød. Der er uddelt lån på 300-500 kr. til enker og kvinder med kronisk syge mænd og skolesøgende børn.

I de sidste år har de beløb, LC Søllerød har indsamlet og videregivet i form af penge og værdien af naturalier, udgjort mellem 800.000 kr. og 1 million kr. årligt. Klubbens aktiviteter kan løbende følges på klubbens hjemmeside (15), hvor der også findes blanket til ansøgning om "Løveunger" og oplysninger om medlemskab af klubben.


I 1978 og 1981 udgav Lionsklubberne i Vedbæk og Søllerød en serie julemærker
med lokale historiske motiver som Strandmøllen, Enrum (illustration) og Næsseslottet.
Overskuddet fra salg af julemærker gik ubeskåret til de to klubbers humanitære
hjælpearbejde.


Tak

LC Søllerød har kun været i stand til at gennemføre projekterne takket være donationer i form af pengegaver og naturalier fra private og statslige fonde og firmaer først og fremmest DANIDA, J.L. Fondet, Lions Clubs Internationale Fond, Mellemfolkelig samvirke, SIRIUS A/S, og UNOMEDICAL (Tidl. Mærsk Medical).

Hertil kommer naturligvis de mange, der trofast har støttet os ved at donere ting til vore loppe- og julemarkeder samt de utallige købere ved vore markeder.

/John Rose-Hansen


NOTER

1.Artiklen er under udarbejdelsen drøftet med først og fremmest civilingeniør Henning Molin, der har været medlem af LC Søllerød siden 1987 og er iværksætter af klubbens omfattende internationale hjælpeindsats. Desuden er benyttet festskriftet "40 år med Løver i Søllerød" udarbejdet af sognepræst Kim Jacobsen, samt artikler i "Søllerød Tidende", "Det grønne område" og Lions Park Søllerøds beboerblad "Løveposten".
2. Organisationen blev i 2007 hædret som den bedste af 34 verdensomspændende private organisationer ud fra kriterierne: udførelse, information, tilpasningsevne og regnskab. Udmærkelsen er baseret på en undersøgelse foretaget af det anerkendte amerikanske tidsskrift Financial Times.
3. LC Søllerød har januar 2008 33 mandlige medlemmer mellem 38 og 93 år.
Nuværende medlemmer: (- optaget år)
Andersen, Michael - 2003. Bøndergaard, Hans - 2006. Brodam, Jørgen - 2005. Christensen, Lars Jørgen -2000, Djurhuus, Jesper - 1997. Frederiksen, Max - 1996. Friis-Hansen, Niels - 1992. Grønvald, Frederik - 1993. Halberg, Frands - 1989. Hefting, R. Holger - 1994. Jacobsen, Kim - 1992. Jensen, Peder - 1992. Jensen, Svend - 2006. Jørgensen, Mogens - 1992. Larsen, Finn Bjorn - 1998. Larsen, Henrik Peter - 1998. Larsen, Torben Bigum - 1986. Laursen, Per Kresten - 2004. Lyngbo, Mikael - 1988. Lysemose, Johannes - 1962. Madsen, Kenneth Wolter - 1999. Molin, Henning - 1987. Mølsted-Møller, Svend - 1978. Nielsen, Peter Berg - 1998. Olsen, Willy Falck - 1984. Paludan, Erling - 1963. Pedersen, Henning Navntoft - 1987. Petersen, Keld Blichert - 2004. Rose-Hansen, John - 1986.Schwarz, Erik - 1963. Stougaard, Bent - 1984. Thranow, Finn - 1998. Velser, Jørn - 1988.
Tidligere medlemmer (* chartermedlem, - optaget år): Andersen, Villy -1957.Andersen, Poul W - 1967. Balslev, Einer - 1968. Baltzer, Hans Jørgen -1966. Loch, Arne - 1957. *Bloch, Arne - 1957. *Bonne-Jørgensen, E - 1957. Borreskov, Egon - 1985. Bracher, Edvin Axel - 1958. Bruhn, Svend Aage - 1968. Christensen, Gunnar - 1958. Christensen, Poul Lindegaard -1963. Christiansen, Egon Roland - 1971. *Christiansen, Tage - 1957. Christophersen, Asger Ploug - 1968. *Damgaard, Poul - 1957. Damgaard-Nielsen, O - 1958. Danø, Kaare - 1974. Elklint, Alfred Breum - 1968. Eriksen, H - 1958. Frederiksen, Frederik Frølund - 1981. Fridberg, Frands - 1958. Geertsen, Floyd S - 1958. Gleesen, Cai - 1976. Gøtze, Mogens - 1975.Gudmundsen, Torsten T - 1971. Hansen, Carl - 1968. Hansen, Knud - 1968. Hansen, Søren Juul -1998. Hanstad, Peter - 1983. Hartmann, Vagn Erik - 1968. *Haslund, E - 1957. Hast, Ole - 1979. *Hedetoft, A.R. - 1957. *Hedetoft, O.R. - 1957. *Hedetoft P - 1957. Heldt-Hansen, Axel - 1979. Helshøj, Egon - 1975. *Helweg-Møller, J - 1957. Henckel, Allan - 1980. Henriksen, Rud - 1981. Høving, Ove - 1972. Hvid, Poul - 1958. Hviid, Flemming - 1982. Jespersen, Kaj Krogh - 1970. Johansen, Carsten - 1985. Jørgensen, Klaus Verser - 1978. Jørgensen, Niels - 1973. Jungermann, Ib - 1991. Junget, Niels - 1979. Jürgensen, Rudi - 1981.*Kristiansen, Skjold - 1957. Krum-Hansen, E.H. - 1958. Larsen, Flemming Vagn - 1972. Larsen, Karsten - 1989. Lomholt, John - 1966. *Lund, Alf - 1957. Lundsgaard, H. U. - 1958. Laage, Vagn - 1968. Makchow, Poul Ove - 1968. Meier, Per H - 1988.Mejdal, Helmer J - 1968. Moeslund, Søren - 1981. Mollerup, Peter - 1989. *Mortensen, Gunnar - 1957. Mukerji, Satinath - 1968. *Møller, Jørgen - 1975. Møller, Knud A - 1988. Neergaard-Larsen, Jørn - 1991. Nielsen, Johs - 1958. Nielsen, K.E. - 1985, Milton, Munk - 1981. Nielsen, Poul Arild - 1958. Olesen, Svend - 1968. Pedersen, H. Elbek - 1968. Petersen, Jens Bendix - 1968. Petersen, Aage - 1974. *Plesner, S - 1957. Raaschou, Jørgen - 1986. Schertiger, Poul - 1986.Schibsbye, Knud - 1972. Schmidt, Rolf. E.P. - 1986. Seehusen, Svenn - 1968.Siegbrandt, Eigil - 1982. Siesing, Lennart - 1985. Stobbe, Jens - 1968. Stoltze, Flemming - 1981. * Sumborg, Jens - 1957. *Sørensen, Erik - 1957. Sørensen, Helge - 1970. Sørensen, Knud - 1973. Thranow, Niels O - 1978. Transel, Helge - 1958. Valentin, Johan - 1970. Venderby, Lars - 1980. Wikkelsø, Harry - 1968. Østerby, Kaj - 1988.
4. Jørgen Bertelsen der fylder 90 år i 2008 er stadig medlem af Lions, nu LC Hørsholm-Vedbæk.
5. Lions benytter amerikanske titler, da organisationen er startet i USA og alle Lions over hele Verden skal have ens benævnelser.
6. Lions bevægelsen har en bredere og mere åben medlemsskare end Sct. Georgsgilderne, (der består af tidligere spejdere) og Rotary (som er for erhvervsfolk, ledere og selvstændige). Der er dog en fælles interesse for humanitære opgaver, som giver grobund for et givende samarbejde.
7. Grosserer Frands Fridberg har været medlem af LC Søllerød fra 1958 til sin død i 2005. Han har været en af Lionsbevægelsens mest initiativrige medlemmer og har udover poster i LC Søllerød i Lionsbevægelsen været zoneformand, distriktsguvernør og guvernørrådsformand, samt bl.a. formand for det verdensomspændende Lionsprojekt " Fred i Verden", hvor unge mennesker fra hele verden blev opfordret til skrive en stil om, hvorledes man kan bevare Freden. Fridberg var medlem af Lions Park Søllerøds bestyrelse 1965-74 og igen fra 1982-93 som Søllerød Kommunes repræsentant og næstformand. Han var medlem af Søllerød kommunalbestyrelse fra 1982-93, hvor han som formand for byplanudvalget stod bag udarbejdelsen af det såkaldte Kommuneatlas. Også i erhvervslivet besad han en lang række tillidsposter. Fridberg var sammen med Lis Møller medstifter af Boligfonden for enlige mødre. Han er to gange hædret med Lionsorganisationens højeste udmærkelse Melvin Jones Fellowship.
8. Ungarnshjælpen: Dansk røde Kors iværksatte den 27.oktober 1956 en landsdækkende indsamling til ofrene for Sovjetunionens nedkæmpelse af Ungarns opstand mod den sovjetiske besættelse. Indsamlingen, der strakte sig ind i foråret 1957 omfattede såvel naturalier som økonomisk hjælp.
9. Frands Fridberg, Lions Parks beboerblad "Løveposten" udgivet ved Lions Park Søllerøds 30 års jubilæum i 1996.
10. Lionsklubber startede som rene mandeklubber, men i 1987 blev der åbnet mulighed for optagelse af kvinder i Lions. I Danmark blev de første kvinder medlem af Lions i 1988. I dag findes der rene mande- og kvindeklubber samt blandede klubber. I Rudersdal Kommune er LC Søllerød, Mølleaa en ren kvindeklub, LC Søllerød og LC Hørsholm-Vedbæk rene mandeklubber og LC Birkerød en blandet klub.
11. Allerede i 1974 betalte LC Søllerød 2.550 for et stipendium til ophold på "The International College" i Helsingør for en studerende fra Bangladesh og senere til studerende fra bl.a. Japan. Nogle har boet hos klubbens medlemmer.
12. Landsforeningen Sind arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske problemer samt deres pårørende. Livslinjen er en frivillig humanitær organisation, der arbejder for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg i Danmark, Reden, der er en del af KFUK's sociale aktiviteter, er et værested og rådgivningssted for kvinder i prostitutionsmiljøet, Danske hospitalsklovne er tilknyttet forskellige hospitaler bl.a. Gentofte Hospital. De er oplært til ved deres bløde og lidt naive figur at kunne få patienter, specielt børn, og deres pårørende til at løsne op og derved få dem til for en stund at glemme deres ubehagelige situation. Ungdomshuset Qaqortoq (Julianehåb) i Grønland tager sig specielt af de mange omsorgssvigtede børn, som der er så mange af i Grønland.
13. Senere har bl.a. Kirsten Weicher modtaget prisen. Alle modtagere af Ældreprisen findes på klubbens hjemmeside www.Soelleroed.lions.dk. (listen er under udarbejdelse)
14. Venskabsklubber: I 1958 blev LC Ystad LC Søllerøds første venskabsklub. Siden er LC Haugesund, Norge (1988) og LC Ekenäs, Finland (1988) kommet til som venskabsklubber og fra 1991 også LC Bishal Bazar, Kathmandu, Nepal og LC Hikkaduwa, Sri Lanka.
15. http://www.soelleroed.lions.dk/

Følg Lions