Hjem - Lions Søllerød

Menu

Ældrefonden

Lions Club Søllerøds Ældrefond

Ældrefonden blev med Civilstyrelsen tilladelse og efter afholdelse af to ekstraordinære generalforsamlinger opløst i april 2022. Den frigivne kapital er overgået til Lions Club Søllerød og skal efter forhandling med kommunen anvendes til formål, der er ligeværdige med fondens formål

Ældrefonden blev stiftet i april 2008 ved sammenlægning af Lions Club Søllerøds Boligfond og Kamma og Edvin Brachers Legat.

Fondens formål var - med årlige uddelinger i prioriteret rækkefølge efter retningslinier givet på generalforsamlingen - at støtte Lions Club Søllerøds hjælpearbejde for ældre borgere i Rudersdal Kommune ved at

  • yde støtte til værdifaste ombygnings- og forbedringsprojekter i Lions Park Søllerød
  • yde tidsbegrænsede lån til boligindskud eller personlige tilskud til husleje og boligvedligeholdelse, hel eller delvis fribolig samt plejeudgifter for trængende beboere i Lions Park Søllerøds boligkollektiv og plejeafdeling. Trangskriteriet skal årligt afprøves i samråd med Rudersdal Kommunes sociale myndigheder
  • yde støtte til andre almennyttige Lions hjælpeprojekter i Rudersdal kommune, såfremt ansøgning om støtte til de førstnævnte formål ikke er modtaget indenfor det pågældende regnskabsår
Fonden ledtes af en bestyrelse på 5 medlemmer:

  • To medlemmer, der samtidig er medlemmer af Lions Park Søllerøds Fondsbestyrelse
  • To medlemmer, valgt på Lions Club Søllerøds generalforsamling
  • Lions Club Søllerøds præsident

Følg Lions